remove_action('wp_head', 'rel_canonical');

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่

อัครพลบริการ 081-602-1553

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่.

เต็นท์เช่า โต๊ะจีน เก้าอี้ให้เช่า การจัดงานเลี้ยง งานประชุม งานโรงเรียนและสถาบันในเชียงใหม่
ต้องการเช่าเต็นท์ เต็นท์เช่า อุปกรณ์การจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ งานประชุมครบวงจรสุด ราคาส่ง

นวัตรกรรมงานบริการ สินค้ามาตราฐาน งานคุณภาพ ราคาส่ง

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่ อัครพลบริการ 081-602-1553

 

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่ อัครพลบริการ 081-602-1553


 • โรงเรียนมัธยมในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ , โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง , โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว
  โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า , โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด , โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม , โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง
  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง, โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง , โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว ,โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม
  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย, โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง , โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม
  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง, โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน ,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง
  โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ, โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง , โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง,โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ, โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง,โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง,โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี,โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนหางดงรัฐ ราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย,โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว, โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด
 • โรงเรียนประถมในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) อำเภอสันป่าตอง, โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง
  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร, โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย, โรงเรียนสาธิต,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • โรงเรียนนานาชาติ
  โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอแม่ริม,โรงเรียนนานาชาติลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก อำเภอหางดง,โรงเรียนนานาชาติเกรซ อำเภอหางดง
  โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • โรงเรียนเอกชน
  โรงเรียนสุทธิวงค์ดำรงวิทย์ อำเภอจอมทอง, โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ อำเภอจอมทอง
  โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว อำเภอจอมทอง, โรงเรียนไชจีนะวิทยา อำเภอจอมทอง
  โรงเรียนณัฐชวิทย์ อำเภอจอมทอง, โรงเรียนพิงค์พระนครวิทยา อำเภอสันป่าตอง
  โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อำเภอสันป่าตอง, โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี
  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมืองเชียงใหม่,โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่,โรงเรียนพิงครัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง
  โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง, โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่,โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง, โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนปราณีวิทยา อำเภอแม่อาย, โรงเรียนนันทชาติ อำเภอหางดง
  โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อำเภอเมือง
 • สถาบันอาชีวศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
  วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง, วิทยาลัยการอาชีพฝาง,วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • สถาบันอาชีวศึกษา(เอกชน)
  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่, โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย, โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
  โรงเรียนเชียงใหม่อินเตอร์, โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่, โรงเรียนศรีธนาเชียงใหม่
  โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่, โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
  โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
 • สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
  มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น
  สถาบันการพลศึกษา
  วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริการ เต็นท์เช่า เชียงใหม่

บริการ เต็นท์เช่า เชียงใหม่ 081 602 1553 เต็นท์เช่า เต็นท์ให้เช่า เช่าเต้นท์ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เช่าเต็นท์ จัดงานราคาส่ง อุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์ อุปกรณ์จัดงานเช่าราคาถูก


เต็นท์เช่า เชียงใหม่ ราคาส่ง
ร้าน อัครพลบริการ เต็นท์ให้เช่า เชียงใหม่ : 081-602-1553

บริการเต็นท์ให้เช่า เชียงใหม่ อุปกรณ์จัดเลี้ยงทุกชนิดให้เช่า เต็นท์เช่า เช่าเต็นท์ เต็นท์ให้เช่า เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เช่าพัดลมไอน้ำ อุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์ อุปกรณ์จัดงานเลี้ยงให้เช่า ราคาส่ง.

     
 • บริการ เต็นท์ให้เช่า สี ขาว และ เต็นท์ให้เช่า สีเขียว-ฟ้าหลายขนาด

 •    
 • บริการให้เช่าโต๊ะ โต๊ะจีน โต๊ะกลม โต๊ะจัดสัมนา บุฟเฟ่ต์ โต๊ะจัดเลี้ยง โต๊ะพับสี่เหลี่ยมหน้าโต๊ะสีขาว
  ลักษณะ เด่นของโต๊ะ :เป็นโต๊ะพับเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับจัดเลี้ยงทั่วไป จัดวางอาหารบุฟเฟ่ต์ จัดสัมนา จัดบูทขายสินค้า มีให้เช่า 2 ขนาดคือ ขนาด1.50 x 0.60 ม. และขนาด 1.80 x 0.70 ม.

 •    
 • บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

 •    
 • บริการให้เช่า เก้าอี้ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้สตูล เก้าอี้ลูกเต๋า ชุดโซฟานั่งสำหรับ VIP

 •    
 • บริการให้เช่า พัดลม, พัดลมธรรมดา ขนาดใหญ่ 24นิ้ว พัดลมไอน้ำมาสเตอร์คูล 24นิ้ว พัดลมไอเย็น

 •    
 • บริการให้เช่าร่มสีขาว แบบล้านนา เป็นผ้าฝ้าย เหมาะสำหรับ :สำหรับจัดงานแต่งงาน งานอีเว้นท์ต่าง ๆ

 •    
 • บริการให้เช่าร่มสีขาว คลาสสิค เป็นพลาสติกสีขาว เหมาะสำหรับ :สำหรับจัดงานแต่งงาน งานอีเว้นท์ต่าง ๆ

 •    
 • บริการให้เช่า ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวม และ ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก

 •    
 • บริการให้เช่า โบว์ผ้าไหมสีทองสำหรับเก้าอี้ VIP

 •    
 • บริการให้เช่า ผ้าประดับเต็นท์ อาคาร สถานที่ รั้ว ผ้าประดับจับจีบชายเต็นท์ ชายอาคาร หรือประดับริมรั้ว สามารถระบุสีผ้าได้ตามต้องการ และมีสีเฉพาะสำหรับงานรับเสด็จฯ ด้วย

 •    
 • บริการจัดตกแต่งโต๊ะ จีบผ้าระบายโต๊ะ สำหรับงานพิธีการฯ งานประชุม งานสัมมนา งานวิชาการ

 •    
 • บริการบริการ เต็นท์ เช่า เชียงใหม่ สีขาว ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร

 •    
 • บริการให้เช่า เต็นท์ สีขาว ทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ ให้ เช่า เชียงใหม่ สีขาว ทรงโค้ง ขนาด 4x6 เมตร

 •    
 • บริการ บริการ เต็นท์ เช่า เชียงใหม่ สีเขียว-ฟ้า ทรงโค้ง ขนาด 4x6 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ให้เช่า เชียงใหม่ สีขาว ทรงจั่วสามเหลี่ยม ขนาด 4x8 เมตร

 •    
 • บริการ บริการ เต็นท์ เช่า เชียงใหม่ สีขาว ทรงจั่วสามเหลี่ยม ขนาด 4x6 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ เช่า เชียงใหม่ สีขาว ทรงจั่วสามเหลี่ยม ขนาด 3x6 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ ให้ เช่า เชียงใหม่ สีเขียว-ฟ้า ทรงจั่วสามเหลี่ยม ขนาด 4x8 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ เช่า เชียงใหม่ สีเขียว-ฟ้า ทรงจั่วสามเหลี่ยม ขนาด 4x6 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ เช่า เชียงใหม่ สีเขียว-ฟ้า ทรงจั่วสามเหลี่ยม ขนาด 3x6 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ให้เช่า เชียงใหม่ สีเขียว-ฟ้า ทรงเพิงหมาแหงน ขนาด 4x12 เมตร

 •    
 • บริการ เต็นท์ให้เช่า เชียงใหม่ สีเขียว-ฟ้า ทรงเพิงหมาแหงน ขนาด 4x8 เมตร

 •    
 • บริการให้เช่าเต็นท์สีขาว ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร

 •    
 • บริการให้เช่าเต็นท์สีขาว ทรงฟูจิ ขนาด 3x3 เมตร

 •    
 • บริการให้เช่าเต็นท์สีขาว ทรงฟูจิ ขนาด 5x5 เมตร

 •    
 • บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ สีเขาว ทรงโดม รูปทอป หน้ากว้าง 6 เมตร ความยาว 8 เมตร ต่อความยาวได้ไม่จำกัด

 •    
 • บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ สีเขาว ทรงโดม รูปทอป หน้ากว้าง 8 เมตร ความยาว 8 เมตร ต่อความยาวได้ไม่จำกัด

 •    
 • บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ เต็นท์แอร์ ขนาด 5 ตัน

 •    
 • บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ เต็นท์แอร์ ขนาด 10 ตัน

 •    
 • บริการ เช่าเครื่องปั่นไฟ 100k และ 200k สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เครื่องเสียง สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เครื่องเสียง สำหรับการจัดงาน ชุดเล็ก

 •    
 • บริการให้เช่า เครื่องเสียง สำหรับการจัดงาน ชุดกลาง

 •    
 • บริการให้เช่า เครื่องเสียง สำหรับการจัดงาน ชุดใหญ่

 •    
 • บริการให้เช่า จอ LCD สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เวที ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า โต๊ะกลม ขนาด 1.40 เมตร สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า โต๊ะสีเหลี่ยม ขนาด 1.50 เมตร กว้าง 0.60 เมตร สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า โต๊ะสีเหลี่ยม ขนาด 1.80 เมตร กว้าง 0.70 เมตร สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า ชุดโต๊ะจีน สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า โพเดียม สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เก้าอี้พลาสติก สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เก้าอี้เบาะนวม สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เก้าอี้ สำนักงาน สำหรับการจัดงาน

 •        
 • บริการให้เช่า โต๊ะ สำนักงาน สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า ชุดโซฟา นั่ง สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า เสากั้นเขต เสาปาราเขต สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า ไม้แผ่น พื้นฟลอร์ สำหรับการจัดงาน

 •    
 • บริการให้เช่า พรม สำหรับการจัดงาน


ค่าบริการเช่าอุปกรณ์จัดงานจะคิดเท่ากันทุกสถานที่ (แตกต่างเฉพาะค่าขนส่ง)